פרטיות


האתר מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט ומתחייב שלא להשתמש במידע למטרות שאינן ראויות או חוקיות ושלא לצורך תיאום סדנה או מפגש